Όροι χρήσης

A. Πεδίο εφαρμογής και ισχύς
Οι Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας asexshop.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ της asexshop.gr και των μελών/χρηστών της.
Το μέλος επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στo ηλεκτρονικό κατάστημα asexshop.gr. H asexshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, και άνευ αιτιολόγησης, αυτούς τους Γενικούς Όρους και να δημοσιεύσει την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση στην ιστοσελίδα asexshop.gr.
B. Ηλεκτρονικό κατάστημα asexshop.gr
Σκοπός: Η asexshop.gr θέτει την ιστοσελίδα asexshop.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της/χρηστών ως αγορά (πλατφόρμα) για την απόκτηση προϊόντων.
Γ. Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος asexshop.gr.
Δικαιοπρακτική ικανότητα
Η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος asexshop.gr είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. H είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικου καταστήματος asexshop.gr απαγορεύεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Απαγορεύεται η είσοδος και χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικου καταστήματος asexshop.gr σε άτομα που πιστεύoυν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους βλέποντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο. Προσωπικά στοιχεία
Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του χρήστη πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως π.χ. αριθμούς τηλεφώνων 0900), ισχύουσα διεύθυνση Email καθώς και ΑΤ για ταυτοπροσωπία αν πραγματοποιηθεί αγορά με πιστωτική κάρτα.
Δ. Γενικές υποχρεώσεις μελών
Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης
Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης όπως και τον κωδικό ενεργοποίησης που του δίνονται από τη asexshop.gr στο πλαίσιο της εγγραφής του.
Τεχνικές παρεμβάσεις
Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας asexshop.gr.
Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας asexshop.gr.
Ε. Λειτουργία Αγοράς
Αληθή στοιχεία για το αντικείμενο πώλησης
Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν και να ενημερώνει πλήρως για τις λεπτομέρειες πληρωμής και παράδοσης. Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται.
Αποκλεισμός ευθύνης της asexshop.gr
Οποιοδήποτε Προιόν αγοράζεται από την ιστοσελίδα της asexshop.gr πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνοδευόμενες οδηγίες χρήσης του.
Η asexshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την χρήση του προϊόντος από άτομα με προβλήματα υγείας. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας θα πρέπει πρωτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν προχωρήσετε στην αγορά και χρήση των προϊόντων.
Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον αγοραστή με την παράδοση προς αποστολή του προϊόντος σε αυτόν.
Ελάττωμα Προϊόντος
Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει, εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος, την asexshop.gr για να απαιτήσει αποκατάσταση του προϊόντος.
Ο αγοραστής πρέπει να φροντίσει να αποστείλει το προϊόν με δικά του έξοδα στην διεύθυνση που δηλώνεται ως διεύθυνση επικοινωνίας στην asexshop.gr.
ΣΤ. Αλλαγή όρων
Η asexshop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, αφού πρώτα ενημερώσει τους επισκέπτες του, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Z. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Όλες οι διαφορές μεταξύ της asexshop.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
H. Ρήτρα ασφαλείας
Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.